P O Z V Á N K A

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania ŽU v Žiline

 (ÚZVV UNIZA) v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva ŽU v Žiline  (ÚSI ŽU) a s Európskou asociáciou pre výskum a analýzu dopravných nehôd - Slovensko (EVU - Slovensko) Vás pozýva na vzdelávací seminár   

 „ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI.“

 

Dátum a čas konania:    26.06.2018   od 9, 00 hod. – do 18,00 hod.

Miesto konania:  Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA, Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina (budova MA, učebňa 022).

Účastnícky poplatok: člen EVU SR = 60,- €   nečlen EVU SR = 70,- €.

Prednášajúci:   Ing. Igor DIRNBACH

 

Témy vzdelávacieho seminára:

Postupy činnosti znalca na mieste dopravnej nehody.

Materiálne zabezpečenie pre zber údajov.

Znalecký experiment, popis metód, a ich použiteľnosť.

Experimentálne meranie dosvitu svetiel vozidla, metodika,  spracovanie údajov.

Implementácia grafických výsledkov meraní do prostredia programu PC-CRASH.

Analýza nehodového deja vo väzbe na rozhodovacie procesy vodiča.

Riešenie praktických príkladov.

 

 

Organizačné pokyny:

Vlastníctvo verzie programu PC Crash: seminár je orientovaný na využívanie nástrojov programu PC Crash dostupných od verzie 8.0 (vrátane).

Úroveň pokročilosti účastníka: pokročilý užívateľ programu PC Crash (schopnosť vykonávať technicky správne simulačné výpočty prostredníctvom sekvencií pohybu, schopnosť ovládať 3D okno programu PC Crash, a pod.). Učebňa MA 022 je vybavená počítačovou technikou s inštaláciou programu PC Crash 10.2, avšak z hľadiska následného praktického využitia poznatkov získaných na seminári je vhodné, aby daný účastník použil vlastný počítač.

Maximálny počet účastníkov: z operatívnych dôvodov je počet účastníkov seminára obmedzený na max. 20 (v prípade záujmu väčšieho počtu účastníkov bude seminár opätovne zorganizovaný v inom termíne).

Stravovanie: si zabezpečuje a hradí každý individuálne.

Parkovanie: v areáli nie je možné parkovať, nakoľko všetky parkovacie miesta sú vyhradené pre zamestnancov ŽU v Žiline.

 

Vyplnenú záväznú prihlášku prosím zašlite na e-mailovú adresu ludmila.macurova@uzvv.uniza.sk najneskôr do 01.06.2018.

Kontakt

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS:  49.2243067N, 18.7496869E

© 2017 Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Search