Zahraničné projekty

ENABLE – S3 (Europská iniciatíva pre umožnenie overovania vysoko automatizovaných bezpečnostných a ochranných systémov)

Grantová schéma:    Horizon 2020
Poskytovateľ grantu:    ECSEL Joint Undertaking (EU, členské štáty rámcového programu pre výskum a inovácie Horizon 2020, EpoSS, AENEAS, ARTEMIS Industry Association), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo:    692455
Žiadateľská org.:    Konzorcium ENABLE – S3 (71 medzinárodných partnerov z akademickej a priemyselnej sféry vrátane ÚZVV UNIZA)
Zodpovedný riešiteľ za ÚZVV UNIZA:    Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia:    1.5.2016 – 30.4.2019
SIMMARC (Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky analýzou kritických situácií na križovatkách)

Grantová schéma:    Mobilität der Zukunft
Poskytovateľ grantu:    Osterreichische Forschungsforderungsgesellschaft (FFG)
Číslo:    854980
Žiadateľská org.:    JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft GmbH (Rakúsko)
Partneri    JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft GmbH (Rakúsko), PLANUM Fallast Tischler & Partner GmbH (Rakúsko),
SIEMENS AG Österreich (Rakúsko),
ÚZVV UNIZA (Slovensko)
Zodpovedný riešiteľ za ÚZVV UNIZA:    prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia:    1.10.2016 – 30.9.2018
VIMOT4U (Vývoj inovativní metody k odhalovaní trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat)

Grantová schéma Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS)
Poskytovateľ grantu Ministerstvo vnitra České republiky
Číslo VI2VS/445
Žiadateľská org. České vysoké učení technické (Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě)
Partneri České vysoké učení technické, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě (ČR),
Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera (ČR),
Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline (Slovensko),
ÚZVV UNIZA (Slovensko)
Zodpovedný riešiteľ za ÚZVV UNIZA Ing. Peter Vertaľ, PhD.
Roky riešenia 1.1.2017 – 31.12.2019

Kontakt

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania
Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina
Telefón: 041/513 6913
Fax: 041/525 3831

GPS:  49.2243067N, 18.7496869E

© 2017 Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Search