Asistenčné systémy a aktívna bezpečnosť

Aktívna bezpečnosť cestných vozidiel je kľúčovou oblasťou v dosiahnutiu znižovanie výskytu dopravných nehôd. Za prvky aktívnej bezpečnosti je možné považovať vozidlové systémy, ktoré svojou činnosťou pomáhajú zabrániť dopravnej nehode. Znamená to, že buď zlepšujú možnosti pre vodiča na včasné rozpoznanie možnej kolíznej situácie alebo sa snažia autonómne kolíznej situácii zabrániť. Za prvý prvok aktívnej bezpečnosti vozidiel možno považovať elektronicky stabilizačný systém (ESP) ktorý sa začal montovať do vozidiel Mercedes Benz triedy A. Prvok bol vyvinutý z dôvodu výskytu možného prevrátenia vozidla pri losom teste. Zásahom ESP do riadenia podporoval zvýšenie stability vozidla pribrzdením alebo omädzenim výkonu na niektorom z kolies. 

Významná časť výskumnej činnosti UZVV je orientovaná pravé na skúmanie zásahu aktívnych asistenčných systémov ( advance driver asistent system ADAS). Pre správne posudzovanie priebehu dopravných nehôd je dôležité pravé získavanie dát o reakciách rôznych systémoch a možnom vplyve na posudzovanie dopravných nehôd.

Medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky patria chodci čí cyklisti. Rôzne výskumné úlohy ÚZVV zamerane práve na reakcie systému na rozpoznávanie chodcov je možné vykonávať len s plne automatizovanými robotmi a figurínami zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Pri vytvorenom simulovanom deji sú skúmané veličiny ako čas/vzdialenosť reakcie systému pred kolíznym bodom, spomalenie vozidla pri autonómnom brzdení vozidla čí čas varovania vodiča pred kolidujúcim objektom. Pri meraniach sú našimi najčastejšími partnermi TU Graz, DSD Dr. Steffan Dattentechnik, VUT Brno a ďalší.

Meranie zásahu asistenčného systému vozidla VOLVO s chodcom 

Meranie zásahu asistenčného systému vozidla Subaru 

Medzi novodobé prvky aktívnej bezpečnosti možno dnes zaradiť napríklad adaptívne svetlomety, nočné videnie, rozpoznávanie značiek vozidlom, sledovanie slepého uhlu, udržiavanie v jazdnom pruhu, varovanie vodiča pred zrážkou s inými účastníkmi cestnej premávky, adaptívny tempomat, autonómne brzdenie vozidla a ďalšie. Všetky tieto systémy nepretržité sledujú okolie vozidla pomocou senzorov
Budúcnosť vozidiel je orientovaná na autonómne systémy, ktoré budú ovládať vozidlo bez zásahu vodiča. Society of automotive engineering d Medzi novodobé prvky aktívnej bezpečnosti možno dnes zaradiť napríklad adaptívne svetlomety, nočné videnie, rozpoznávanie značiek vozidlom, sledovanie slepého uhlu, udržiavanie v jazdnom pruhu, varovanie vodiča pred zrážkou s inými účastníkmi cestnej premávky, adaptívny tempomat, autonómne brzdenie vozidla a ďalšie. Všetky tieto systémy nepretržité sledujú okolie vozidla pomocou senzorov

Budúcnosť vozidiel je orientovaná na autonómne systémy, ktoré budú ovládať vozidlo bez zásahu vodiča. Society of automotive engineering definovala predpisom SAE J3016 stupne automat efinovala predpisom SAE J3016 stupne automatizácie vozidiel. Bolo definovaných 5 stupňov, ktoré povedú k plne autonómnemu systému. Pri autonómnom stupni 5 preberá zodpovednosť za riadenie vozidla a následky spojene s touto činnosťou výrobca vozidla. 


Meranie zásahu asistenčného systému vozidla VOLVO s automatizovanou plošinou