Zahraničné projekty


ENABLE - S3 (Europská iniciatíva pre umožnenie overovania vysoko automatizovaných bezpečnostných a ochranných systémov)

Grantová schéma: Horizon 2020
Poskytovateľ grantu: ECSEL Joint Undertaking (EU, členské štáty rámcového programu pre výskum a inovácie Horizon 2020, EpoSS, AENEAS, ARTEMIS Industry Association), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo: 692455
Žiadateľská org.: Konzorcium ENABLE - S3 (71 medzinárodných partnerov z akademickej a priemyselnej sféry vrátane ÚZVV UNIZA)
Zodpovedný riešiteľ za ÚZVV UNIZA: Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia: 1.5.2016 - 30.4.2019SIMMARC (Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky analýzou kritických situácií na križovatkách)

Grantová schéma: Mobilität der Zukunft
Poskytovateľ grantu: Osterreichische Forschungsforderungsgesellschaft (FFG)
Číslo: 854980
Žiadateľská org.: JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft GmbH (Rakúsko)
Partneri JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft GmbH (Rakúsko), PLANUM Fallast Tischler & Partner GmbH (Rakúsko),
SIEMENS AG Österreich (Rakúsko),
ÚZVV UNIZA (Slovensko)

Zodpovedný riešiteľ za ÚZVV UNIZA: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia: 1.10.2016 - 30.9.2018VIMOT4U (Vývoj inovativní metody k odhalovaní trestných činů v silniční dopravě s využitím elektronických nehodových dat)
Grantová schéma Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2020 (BV III/1-VS)
Poskytovateľ grantu Ministerstvo vnitra České republiky
Číslo VI2VS/445
Žiadateľská org. České vysoké učení technické (Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě)
Partneri České vysoké učení technické, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě (ČR),
Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera (ČR),
Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline (Slovensko),
ÚZVV UNIZA (Slovensko)

Zodpovedný riešiteľ za ÚZVV UNIZA Ing. Peter Vertaľ, PhD.
Roky riešenia 1.1.2017 - 31.12.2019