Vzdelávanie na I. a II. stupni VŠ


ÚZVV UNIZA zabezpečuje výučbu predmetu Súdne inžinierstvo podľa študijných programov a požiadaviek jednotlivých fakúlt ŽU a niektorých ďalších vysokých škôl v Slovenskej republike.

Spôsob výučby v dennom štúdiu, vedenie príslušnej dokumentácie a kontroly výsledkov štúdia stanovuje Študijný a skúšobný poriadok jednotlivých fakúlt ŽU, na ktorých ÚZVV UNIZA zabezpečuje výučbu.

V zmysle definície podľa sústavy študijných odborov Ministerstva školstva SR inžinier - expert - ovláda problematiku expertnej činnosti, komplexný systémový prístup k riešeniu problémov, má hlboké znalosti o právnych predpisoch týkajúcich sa expertnej činnosti, využíva interdisciplinárne poznatky z technických odborov , z teórie poznania a ekonomickej oblasti. Absolvent doktorandského štúdia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja s orientáciou na príslušnú špecializáciu (doprava, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika a informatika a pod.).

Absolventi sa uplatnia na ústredných a riadiacich pracoviskách štátnych orgánov, inštitútov, v podnikateľskej sfére a ako špičkoví pracovníci v znaleckej činnosti. Úplné vysokoškolské štúdium poskytuje absolventovi plnohodnotné uplatnenie na trhu práce v európskom priestore.

Výhodou študentov, ktorí absolvujú predmet Súdne inžinierstvo je možnosť jednoduchšieho prijatia na štúdium v akreditovaných programoch pre znalcov a zjednodušený prístup k neskoršiemu výkonu znaleckej činnosti a aj zvýšenie pravdepodobnosti prípadného prijatia na 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v odbore 5.2.58 Súdne inžinierstvo.

ÚZVV UNIZA vypracoval návrhy študijných plánov pre vysokoškolské štúdium (1. a 2. stupeň) v odbore Súdne inžinierstvo so zameraním na Cestnú dopravu a Strojárstvo, ktoré sú v procese dopĺňania a schvaľovania.