Národné projekty


MINIMAX 3E - Využitie spôsobilosti a výkonnosti procesov a rozmerových tolerancií výrobkov pri riadení spotreby materiálu a súvisiacich ekonomických, energetických a ekologických dôsledkov:
Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra (VEGA)
Číslo 1/0904/16
Žiadateľská org. Ústav materiálov, Hutnícka fakulta TU v Košiciach; SjF TU v Košiciach; ÚZVV UNIZA
Zodpovedný riešiteľ za ÚZVV UNIZA prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia 01/2016 - 12/2018

Inštitucionálne úlohy

Názov Sledovanie pohybu cestujúceho pri dynamických jazdných manévroch
Číslo 1/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia 2015 -
Cieľ

 • Vytvorenie metodiky na kvantifikáciu pohybu živého pasažiera pri dynamických jazdných manévroch.
 • Kvantifikácia pohybu živého cestujúceho počas dynamických jazdných manévrov s relatívne vysokými hodnotami priečneho zrýchlenia do hodnoty 1g.
 • Vyhodnotenie výsledkov kvantitatívnych meraní zo štatistického hľadiska a vytvorenie koridorov aktívnej ľudskej reakcie pre dané úrovne závažnosti vonkajších dynamických vplyvov.

Názov Vývoj matematicko-fyzikálneho modelu ľudského tela metódou viactelesového systému
Číslo 2/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia 2015 -
Cieľ Vytvorenie rodiny biomechanicky verných matematicko-fyzikálnych modelov ľudského tela metódou viactelesového systému pre použitie v simulačnom programe PC-Crash. Modely umožnia vykonávanie hlbších výpočtových analýz v oblasti simulačnej rekonštrukcie dopravných nehôd a v oblasti biomechaniky.

Názov Vývoj matematicko-fyzikálneho modelu ľudskej hlavy metódou konečných prvkov
Číslo 3/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia 2015 -
Cieľ Vytvorenie škálovateľného a morfovateľného matematicko-fyzikálneho MKP modelu hlavy dospelého ľudského subjektu pri zachovaní podstatnej anatomickej vernosti modelu. Model umožní vykonávanie hlbších výpočtových analýz v oblasti simulačnej rekonštrukcie dopravných nehôd a v oblasti výskumu mechanizmu zranení ľudskej hlavy pri externom mechanickom namáhaní. 

Názov Nárazové skúšky osobných automobilov s biofidelickými figurínami chodcov
Číslo 4/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia 2015 -
Miesto realizácie skúšok Galanta - Kaskády, SR
Cieľ

 • Získanie údajov pre závislosti "nárazová rýchlosť vozidla - vzdialenosť odhodenia tela chodca".
 • Určenie vplyvu nárazovej rýchlosti vozidla do tela chodca na rozsah poškodenia vozidla.
 • Validácia konštrukcie figuríny pre vernú reprodukciu zranení post-mortem ľudského subjektu (s cieľom vytvorenia tzv. syntetického post-mortem ľudského subjektu).

Názov Validácia a využitie systému CDR pri analýze dopravných nehôd
Číslo 5/ÚZVV/2015
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia 2015 -
Cieľ Nárazové skúšky s vozidlami kompatibilnými s CDR (Crash Data Retrieval) systémom pre určenie presnosti a rozsahu použitia tohto systému pri analýze cestných dopravných nehôd. 

Názov  Zranenia chodca ako parameter pre odhad nárazovej rýchlosti pri dopravných nehodách typu osobný automobil - chodec

Číslo 1/ÚZVV/2016
Zodpovedný riešiteľ Ing. Eduard Kolla, PhD.
Roky riešenia 2016 -
Cieľ

 • Vytvorenie databázy hĺbkových analýz dopravných nehôd s chodcom.
 • Identifikácia a kvantifikácia závislosti medzi nárazovou rýchlosťou do tela chodca a vznikom určitých zranení.

Názov Skúšky vozidiel vybavených autonómnymi asistenčnými systémami
Číslo 2/ÚZVV/2016
Zodpovedný riešiteľ Ing. Peter Vertaľ, PhD.
Roky riešenia 2016 -
Cieľ Jazdné skúšky s autonómnymi a čiastočne autonómnymi cestnými vozidlami pre potreby získania údajov podstatných pre forenznú analýzu dopravných nehôd.

Názov Využitie poznatkov zo znaleckých posudkov vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie
Číslo 3/ÚZVV/2013
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia priebežne
Cieľ

 • Databázové spracovanie hĺbkových analýz cestných dopravných nehôd.
 • Identifikácia "bielych miest" v analýze a rekonštrukcii cestných dopravných nehôd.
 • Vytváranie nových vedeckých postupov pri riešení náročných a neštandardných dopravných nehôd (problematika posádky).
 • Databázové spracovanie analýz a znaleckých posudkov iných znaleckých odborov (stavebníctvo, ekonomika, strojárenstvo, elektrotechnika).
 • Vytváranie nových vedeckých postupov pri riešení náročných a neštandardných znaleckých úkonov (interdisciplinárne prepojenie viacerých znaleckých odborov).

Názov Diagnostické metódy (výskum, analýza, aplikácia) pri vypracovaní znaleckých posudkov
Číslo 4/ÚZVV/2013
Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
Roky riešenia priebežne