Časopis Znalectvo

Vložte svoj text

ÚZVV UNIZA v spolupráci s ÚSI UNIZA zabezpečuje vydávanie vedecko-odborných časopisov:

  • ZNALECTVO - doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory, periodicita 2 čísla ročne. Je odborný a vedecký časopis, v ktorom sú publikované dosiaľ nezverejnené práce, prevzaté príspevky z časopisu VKU a zborníkov výročných kongresov organizácie EVU a stále rubriky z vybraných odborov technického znalectva, výskumu, organizácie a riadenia znaleckej činnosti v SR. Je určený technickým znalcom, znaleckým ústavom a organizáciám, štátnym orgánom, komerčným a iným organizáciám, ktoré využívajú znalecké posudky. Vychádza dvakrát ročne. Vydáva a distribuuje:, ŽILINSKÁ UNIVERZITA, ÚSTAV ZNALECKÉHO VÝSKUMU A VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY v spolupráci s ÚSTAVOM SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE; ISSN 1335 - 1133. Tlačí: EDIS - vydavateľstvo ŽU v Žiline. Adresa redakcie:, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina, Tel.: 041/5136901
  • ZNALECTVO - stavebníctvo, ekonomika a riadenie podnikov, ekonómia a manažment, periodicita 2 čísla ročne. Je odborný a vedecký časopis, v ktorom sú publikované práce a poznatky získané pri výskume závažných problémov týkajúcich sa znaleckej činnosti z odboru Stavebníctvo a z Ekonomických znaleckých odborov. Vydáva a distribuuje: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, ÚSTAV ZNALECKÉHO VÝSKUMU A VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY v spolupráci s ÚSTAVOM SÚDNEHO INŽINIERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE; ISSN 1335 - 809X, EV 549/08. Tlačí: EDIS - vydavateľstvo ŽU v Žiline. Adresa redakcie: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Ul. 1. mája 32, 010 01 Žilina, Tel.: 041/5136901