Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania vznikol v roku 2013 ako dôsledok transformácie Ústavu súdneho inžinierstva a je samostatným odborným, vedeckým a vzdelávacím pracoviskom Žilinskej univerzity.

Korene jeho vzniku siahajú do roku 1985, kedy bol založený Ústav súdneho inžinierstva (ÚSI), ktorý v prvých fázach svojho vývoja slúžil predovšetkým ako vedecké, vzdelávacie a metodické centrum znaleckej činnosti v Slovenskej republike. Prudký nárast oblastí pôsobenia a platná legislatíva viedli k vytvoreniu ďalšieho samostatného pracoviska, spojeného s univerzitou a predovšetkým s ÚZVV.

Hlavnou náplňou ÚZVV je zabezpečovanie forenzného výskumu a vzdelávania pre fakulty univerzity a ÚSI ŽU.

ÚZVV tiež odborne a pedagogicky zabezpečuje doktorandské štúdium v odbore Súdne inžinierstvo na Stavebnej fakulte ŽU v Žiline.

ÚZVV sa spolu s ÚSI ŽU významným spôsobom podieľa na medzinárodnej spolupráci medzi najvýznamnejšími inštitúciami zaoberajúcimi sa bezpečnosťou v doprave a analýzou dopravných nehôd (ÚSI ŽU je zakladajúcim členom Európskeho združenia pre výskum a analýzu dopravných nehôd EVU a združenia analytikov dopravných nehôd AREC a držiteľom akreditácie podľa EN 45 013 od akreditačnej spoločnosti EURAC v Štrasburgu). Taktiež sa neustále zapája do významných vedeckých a výskumných európskych projektov.

VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

1. ÚZVV ŽU uskutočňuje vzdelávaciu činnosť podľa zákona o vysokých školách, v zmysle ktorého učiť sa je základným právom a povinnosťou každého študenta a vyučovať základným právom a povinnosťou každého učiteľa. Tieto činnosti sa uskutočňujú
v rámci akademických slobôd a na základe tvorivého vedeckého bádania.

2. ÚZVV ŽU zabezpečuje výučbu predmetu Súdneho inžinierstva podľa študijných programov a požiadaviek fakúlt ŽU a ďalšie vzdelávanie v jednotlivých znaleckých odboroch. Študijné zameranie, forma, rozsah a obsah štúdia je každoročne uvedený v ŠTUDIJNOM PROGRAME ÚZVV ŽU, ktorý je súčasťou ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV školy. V dennom štúdiu ŽU plní ÚZVV výučbou súdneho inžinierstva a práva integrujúce poslanie v rámci ŽU.

3. Ďalšie vzdelávanie občanov organizuje a zabezpečuje ÚZVV ŽU v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Ďalšie vzdelávanie je zamerané ako na výučbu odborného minima, ktoré je vyhláškou požadované pre výkon znaleckej činnosti, tak aj špecializovaného vzdelávania, potrebného pre vybrané znalecké odbory (§2, 8 a 9 vyhlášky č. 490/2004 Z. z).

4. Spôsob výučby v dennom štúdiu, vedenie príslušnej dokumentácie a kontroly výsledkov štúdia stanovuje Študijný a skúšobný poriadok jednotlivých fakúlt ŽU, na ktorých ÚZVV ŽU zabezpečuje výučbu.

5. ÚZVV ŽU v spolupráci s fakultami ŽU zabezpečuje odborný a graduačný rast pedagogických pracovníkov

6. Spôsob ďalšieho vzdelávania, formu, rozsah a obsah štúdia, vedenie príslušnej dokumentácie a spôsob kontroly, vystavovanie zodpovedajúcich dokladov o absolvovaní štúdia stanovuje ŠTUDIJNÝ A SKÚŠOBNÝ PORIADOK ÚZVV ŽU, uvedený v Študijnom programe ÚZVV ŽU na príslušný školský rok.

7. Na základe požiadaviek Ministerstva spravodlivosti SR a potrieb permanentného vzdelávania znalcov zabezpečuje ÚZVV ŽU odborné podujatia k problematike jednotlivých znaleckých odborov /sympózia, konferencie, semináre, školenia/. V tejto činnosti sa využívajú predovšetkým výstupy z riešených úloh VVČ. Pracovníci ÚZVV sa zúčastňujú odborných podujatí v zahraničí a využívajú medzinárodné styky a spoluprácu na vlastných odborných podujatiach. ÚZVV tak plní ustanovenia § 13 vyhlášky č. 490/2004 Z. z o osobitnom vzdelávaní znalcov.

8. ÚZVV ŽU z poverenia Ministerstva spravodlivosti SR plní úlohu odborného garanta a zabezpečuje overovanie odbornej spôsobilosti znalcov v stanovených znaleckých odboroch v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 490/2004 Z. z. Takisto deleguje svojich zástupcov do komisií pre odborné skúšky znalcov vo vybraných odvetviach.

9. ÚZVV ŽU pri realizácii programov vzdelávania využíva interných pedagogických pracovníkov a popredných odborníkov fakúlt ŽU, iných vysokých škôl, vedeckých ústavov a iných inštitúcií vo vytvorenom zbore externých pedagogických pracovníkov. ÚZVV ŽU využíva i v tejto oblasti možnosti zahraničných stykov a medzinárodnej spolupráce.

VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ /ďalej VVČ/

1. Vedeckovýskumná práca je základným právom a povinnosťou každého učiteľa a vedeckovýskumného pracovníka ÚZVV ŽU. Uskutočňuje sa v rámci akademickej slobody vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov.

2. Vedeckovýskumnú činnosť zabezpečuje ÚZVV ŽU vo vedných odboroch, súvisiacich so študijným zameraním ÚZVV ŽU, so znaleckými odbormi, najmä systematikou, metodikou, technickou analýzou a diagnostikou v súdnom inžinierstve.

3. Jednotlivé výskumné úlohy sú uvedené v PROGRAME VVČ ÚZVV ŽU, spravidla na obdobie 5 rokov. Program prerokováva, schvaľuje a jeho plnenie kontroluje Vedecká rada ÚZVV ŽU. Pre jeho vypracovanie slúžia i podnety Ministerstva spravodlivosti SR, ako aj úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce vo VVČ.

4. Najvýznamnejšie úlohy navrhuje ÚZVV ŽU a vedenie ŽU na zaradenie do systému grantového zabezpečenia.

5. ÚZVV ŽU v spolupráci s fakultami ŽU zabezpečuje prípravu vedeckých pracovníkov ÚZVV podľa plánu graduačného rastu.

6. ÚZVV ŽU využíva pri riešení úloh VVČ možnosti zapojenia popredných odborníkov fakúlt ŽU, iných vysokých škôl, inštitúcií, vedeckých pracovísk SR.

7. V súlade s platnými predpismi a možnosťami školy a jej fakúlt využíva ÚZVV ŽU materiálnotechnické vybavenie fakúlt pri riešení jednotlivých úloh VVČ.

8. Pri riešení úloh VVČ využíva ŽU zahraničné styky a medzinárodnú spoluprácu, a to aj v spoločných riešiteľských tímoch, najmä v rámci EVU a AREC.

MEDZINÁRODNÉ STYKY A ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

1. ÚZVV ŽU v zmysle § 10, odst. 1-2 ŠTATÚTU ŽU uskutočňuje a využíva, samostatne alebo v rámci školy, zahraničné styky a rozvíja medzinárodnú spoluprácu vo všetkých hlavných oblastiach činnosti - vedeckovýskumnej, vzdelávacej i znaleckej.

3. ÚZVV ŽU spolupracuje so znaleckými ústavmi a inštitúciami v zahraničí, najmä pri vzájomnej prednáškovej činnosti a účasťou na odborných podujatiach, riešení spoločných vedeckovýskumných úloh, zabezpečovaní graduačného rastu pracovníkov, najmä účasťou na odborných stážach, spoločnej publikačnej činnosti (Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, SRN, Holandsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Nórsko)

4. Finančné zabezpečenie medzinárodných stykov a zahraničnej spolupráce uskutočňuje ÚZVV ŽU z pridelených rozpočtových prostriedkov školy, najmä však z vlastných zdrojov získaných z hospodárskej činnosti, projektov a pod.

EDIČNÁ ČINNOSŤ

1. ÚZVV ŽU zabezpečuje edičnú činnosť v zmysle § 7 Vnútorného poriadku ŽU. Rozsah a obsah edičnej činnosti je uvedený v EDIČNOM PLÁNE ÚZVV ŽU. K vlastnej realizácií využíva ÚZVV predovšetkým Edičné stredisko ŽU.

2. Riaditeľ ÚZVV ŽU pre jednotlivé zámery edičného plánu získava a menuje autorov jednotlivých titulov, menuje recenzentov, stanovuje podmienky autorskej spolupráce a uzatvára príslušné dohody o vykonaní prác.

3. Edičná činnosť ÚZVV ŽU slúži predovšetkým k publikovaniu výsledkov VVČ, znaleckej činnosti a zameriava sa na dve hlavné oblasti:

a) učebné texty, pomôcky a materiály na vzdelávanie;

b) znalecké štandardy, metodické pokyny a znalecké príručky.

4. ÚZVV ŽU vydáva celoštátny odborný časopis ZNALECTVO so znaleckou problematikou pre hlavné znalecké odbory. Riaditeľ ÚZVV ŽU menuje redakčnú radu a stanovuje spôsob organizačnotechnického a finančného zabezpečenia vydávania časopisu.

5. ÚZVV ŽU zabezpečuje vysokú odbornú úroveň edičnej činnosti využívaním spolupráce s externými autormi z radov vynikajúcich odborníkov, najmä znalcov, z fakúlt ŽU, iných vysokých škôl, vedeckých a iných inštitúcií v SR, vrátane zahraničnej spolupráce.