Vzdelávanie znalcov

Ďalšie vzdelávanie občanov, organizuje a zabezpečuje sesterské pracovisko ÚZVV UNIZA - Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. Ďalšie vzdelávanie je zamerané na výučbu Odborného minima, ktoré je vyhláškou požadované pre výkon znaleckej činnosti, a špecializovaného vzdelávania, potrebného pre vybrané znalecké odbory (§2, 8 a 9 vyhlášky č. 490/2004 Z. z). Pracovníci ÚZVV UNIZA sa aktívne podieľajú na prednáškovej činnosti v rámci tohto štúdia, pri zostavovaní tém záverečných prác a ich vedení a tiež pri zmenách a dopĺňaní obsahovej náplne týchto študijných programov.