Novinky


P O Z V Á N K A

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania ŽU v Žiline

(ÚZVV UNIZA) v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva ŽU v Žiline (ÚSI ŽU) a s Európskou asociáciou pre výskum a analýzu dopravných nehôd - Slovensko (EVU - Slovensko) Vás pozýva na vzdelávací seminár

"ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI."

Dátum a čas konania 26.06.2018 od 9, 00 hod. - do 18:,00 hod.

Miesto konania: Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA, Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina (budova MA, učebňa 022).

Účastnícky poplatok: člen EVU SR = 60,- € nečlen EVU SR = 70,- €.

Prednášajúci: Ing. Igor DIRNBACH

Témy vzdelávacieho seminára:

Postupy činnosti znalca na mieste dopravnej nehody.

Materiálne zabezpečenie pre zber údajov.

Znalecký experiment, popis metód, a ich použiteľnosť.

Experimentálne meranie dosvitu svetiel vozidla, metodika, spracovanie údajov.

Implementácia grafických výsledkov meraní do prostredia programu PC-CRASH.

Analýza nehodového deja vo väzbe na rozhodovacie procesy vodiča.

Riešenie praktických príkladov.

Organizačné pokyny:

Vlastníctvo verzie programu PC Crash: seminár je orientovaný na využívanie nástrojov programu PC Crash dostupných od verzie 8.0 (vrátane).

Úroveň pokročilosti účastníka: pokročilý užívateľ programu PC Crash (schopnosť vykonávať technicky správne simulačné výpočty prostredníctvom sekvencií pohybu, schopnosť ovládať 3D okno programu PC Crash, a pod.). Učebňa MA 022 je vybavená počítačovou technikou s inštaláciou programu PC Crash 10.2, avšak z hľadiska následného praktického využitia poznatkov získaných na seminári je vhodné, aby daný účastník použil vlastný počítač.

Maximálny počet účastníkov: z operatívnych dôvodov je počet účastníkov seminára obmedzený na max. 20 (v prípade záujmu väčšieho počtu účastníkov bude seminár opätovne zorganizovaný v inom termíne).

Stravovanie: si zabezpečuje a hradí každý individuálne.

Parkovanie: v areáli nie je možné parkovať, nakoľko všetky parkovacie miesta sú vyhradené pre zamestnancov ŽU v Žiline.

Vyplnenú záväznú prihlášku prosím zašlite na e-mailovú adresu ludmila.macurova@uzvv.uniza.sk najneskôr do 01.06.2018.