Udalosti

EVU2016
Zrýchlenie súčasného sveta preniká do rozličných oblastí každodenného života - nutnosť najefektívnejšieho presunu spôsobuje neustále rastúci počet výskytu osobných i nákladných vozidiel na vozovke. Aj tento trend sa podpisuje na alarmujúcom počte dopravných nehôd, čím vzniká dôležitosť existencie organizácií ako je EVU - Európska asociácia pre výskum a analýzu dopravných nehôd.

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva ŽU, EVU a TU Graz zorganizoval v dňoch 20. - 22.10.2016 jubilejný 25. výročný kongres analytikov dopravných nehôd EVU 2016. Hostiteľskou krajinou pre každoročné zhromaždenie sa tak už po tretíkrát stala Slovenská republika (po ročníkoch 1997 a 2005), čím si vyslúžila prvenstvo medzi členskými krajinami organizácie EVU. V priestoroch bratislavského hotela Sheraton odznelo počas troch intenzívnych dní 36 príspevkov zoradených do tematických blokov. Nosné témy konferencie - použitie EDR/CDR v teórii a praxi, autonómna jazda cestných vozidiel, jazdná dynamika a otvorené fórum boli definované vedeckým výborom konferencie, pričom zohľadňovali aktuálne požiadavky technických forenzných expertov a technologický pokrok v cestnej doprave.

Nástroje pre forenzné získavanie dát z riadiacich jednotiek cestných vozidiel EDR/CDR sa stávajú súčasťou technickej analýzy cestných dopravných nehôd, čo sa odzrkadlilo aj na počte doručených príspevkov. Výskum v oblasti technickej rekonštrukcie dopravných nehôd autonómnych a čiastočne autonómnych vozidiel je vzhľadom na čerstvé zavádzanie vozidiel tohto druhu do premávky v počiatočnom štádiu, ale vďaka prvotným výskumným krokom, ktoré boli prevedené sa aj táto sféra dočkala prezentácie v podobe štúdií niekoľkých autorov. Obe vyššie uvedené témy sú interdisciplinárne prepojené s podstatou jazdnej dynamiky, avšak rozmanitosť tejto oblasti poskytla priestor aj svojmu vlastnému okruhu zaujímavých príspevkov. Posledné tematické pásmo - otvorené fórum - tradične ponúklo skvelý výber výskumných výstupov z rôznych oblastí, ktoré sú relevantné pre rekonštrukciu cestných dopravných nehôd ako napríklad forenzná biomechanika, dopravné inžinierstvo alebo výsledky nárazových skúšok. Pracovníci ÚZVV UNIZA do charakteru kongresu aktívne zasiahli ako autori, prípadne spoluautori 5 článkov. Všetky príspevky prešli štandardným recenzným konaním a boli v plnom znení publikované v zborníku konferencie v anglickom jazyku s nákladom 220 kusov. Pre účastníkov konferencie boli prednášky dostupné aj v elektronickej forme na USB nosiči v anglickom a nemeckom jazyku - oficiálnych jazykoch výročných kongresov. Súčasťou vyváženého programu konferencie bolo i udelenie ocenení, a to Európskej ceny bezpečnosti pre nákladné vozidlá, ktorú získal Dr. Christian Wiehen zo spoločnosti WABCO a Pamätná medaila ministra vnútra Slovenskej republiky 1. stupňa putovala do rúk riaditeľa ÚZVV UNIZA prof. Ing. Gustáva Kasanického, CSc.

Konferencia analytikov dopravných nehôd EVU predstavuje najvýznamnejšie európske podujatie svojho druhu a zároveň sa radí medzi najdôležitejšie v globálnom meradle. Pozvanie na konferenciu prijali aj čestní hostia JUDr. Monika Jankovská - štátna tajomníčka MS SR, plk. Ing. Ján Ignaták - riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ, pplk. Ing. Ľuboš Rumanovský - zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície, Ing. Pavol Reich - generálny tajomník ČESMAD Slovakia, Ing. Ľubomír Ochotnický, MBA - generálny riaditeľ SLOVDEKRA, doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. - prorektor UNIZA pre medzinárodné vzťahy a marketing, Ing. Milan Troška - riaditeľ oddelenia bezpečnosti cestnej premávky MDVRR SR. Medzinárodného kongresu EVU 2016 sa zúčastnili odborníci a výskumníci z 26 krajín, ktorých prítomnosť na podujatí obohatila a pochvalné slová boli pre usporiadateľov veľkým zadosťučinením, s radosťou boli prijaté aj zmienky vo viacerých prestížnych odborných periodikách a slovenských médiách. Celková organizácia konferencie a sprievodného programu (pútavá komentovaná a zážitková prehliadka Bratislavy pre partnerky účastníkov, večerný gala program v priestoroch vinárstva ELESKO) sa stretla s kladným ohlasom, čo potvrdil aj ďakovný list prezidenta EVU prof. Christiana von Glasnera. Budúcoročné EVU stretnutie sa presunie na územie Holandska, do mesta Haarlem, kde sa v dňoch 19. - 21.10. 2017 uskutoční 26. konferencia na ktorú noví usporiadatelia srdečne pozývajú.